1 Decembrie -Ziua Națională a României // 1st of December – National Day of Romania

Poză de lângă “Lacul lui Eminescu” // Picture taken next to “Eminescu’s Lake”

(Scroll down for English)


Română

Anul acesta nu sărbătorim Ziua Națională a României așa cum se obișnuia, însă, acum 102 ani, în 1918, în plină epidemie de Gripă Spaniolă, românii nu au fost opriți în a realiza Marea Unire a Provinciilor Române, la Alba Iulia.

Gripa spaniolă a luat zeci de milioane de oameni din rândul celor vii, în special tineri, fiind astfel mult mai groaznică decât ceea ce suferim noi astăzi. Chiar Regina Maria a fost expusă și afectată de virus.

Sute și chiar mii de români au participat la Adunarea de 1 Decembrie în ciuda a toate, deoarece știau că acel moment istoric e vital pentru România, pentru care au luptat până la sânge. “Boala nu m-a putut opri”, răspundeau bravii patrioți.

“ ‘Nainte! ‘Nainte spre marea Unire,

Hotarul nedrept să-l zdrobim

Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul

De-o fi să ne-ngropăm de vii.”

“Treceți, batalioane române, Carpații”, fragment

Fiecare era răspunzător de viața sa, așa cum trebuie să fie. Dar știți care e diferența dintre atunci și acum?

Oamenilor nu le era frică de moarte.

De ce?

Pentru că aveau credință în Dumnezeu.

Asta nu înseamnă că nu sufereau când pierdeau pe cineva, deși atunci când ai încredere în Cel care este Viață și este Dragoste, nu poți să te îngrijorezi și să îți mâhnești sufletul ani la rând.

Oamenii erau bravi, luptători, în ciuda faptului că nu aveau atât de multe lucruri precum avem noi, abia reușind să fie uniți cu frații lor români, după ani de luptă.

În zilele noastre, nu oricine se numește Român, este Român în inima lui, după cum nu oricine zice “Doamne, Doamne” este creștin.

Românul își iubește patria, își iubește compatrioții, își iubește locul în care l-a pus Dumnezeu.

Românul se trage din daci, care erau “cei mai viteji și mai drepți dintre traci”, astfel el va lupta pentru libertatea poporului.

Să ne amintim, dar, de felul în care s-a câștigat Libertatea și să nu uităm că, la rândul nostru, suntem răspunzători de felul în care ocrotim Țara în care am fost puși, precum și drepturile pe care le avem și care ne dau libertatea.

“ Viață-n libertate, ori moarte”, strigă toți.”

Vers din Imnul Țării.

Pentru cei care au înfăptuit Unirea, Țara, Patria Mamă și Credința lor era mai importantă decât viața. Viața de pe pământ oricum e trecătoare, țara rămâne cât ține lumea asta, iar Credința… Credința e eternă.

“Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,

În care te-adânciră barbarii de tirani.

Acum, ori niciodată croiește-ți altă soartă

La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani!”

Începutul Imnului României

(Atenție! “Barbarii de tirani”, în zilele noastre, pot fi infiltrați printre români, “lupi în piei de oi”.)


Dacă vrei să primești toate viitoarele postări direct pe mailul tău, poți să te abonezi mai jos, doar introducându-ți adresa de e-mail.

De asemenea, te invit să lași un comentariu, precum și să vizitezi paginile mele de pe alte rețele de socializare, pe care le găsești mai jos.


English

This year, on the National Day of Romania, we are not celebrating the way we are used to celebrate, yet, 102 years ago, in 1918, during the Spanish Flu epidemic, Romanians were not stopped from accomplishing the Great Union of the Romanian Territories, in Alba Iulia.

The Spanish Flu took the lives of several millions of people, especially young people, being one of the deadliest pandemics ever, and much more different than what we are dealing with nowadays. Even Queen Marie of Romania has been exposed and affected by the virus.

Hundreds and even thousands of Romanians took part in the 1st of December National Assembly, despite all the things happening around them, because they knew that historical moment was vital for Romania, for which they fought to the blood. “The disease couldn’t stop me”, answered the brave patriots.

“Ahead, ahead towards The Great Union

Let us break the unfair boundary,

Let us cross The Carpathians, we need Ardeal

Even if we could be buried alive.”

“Romanian Troops, Cross The Carpathian Mountains” -fragment

Everybody was responsible for their own life, as it should be. But do you know what is the difference between then and now?

People were not afraid of dying.

Why?

Because they had Faith in God.

That does not mean that they didn’t suffer when losing someone they cared about deeply, although when you trust in the One Who is Life and Love, you cannot worry and harden your soul for ages.

People were brave, fighters, even though they did not even have so many things as we do, only getting to be reunited with their Romanian brothers after years of struggles.

Nowadays, not anybody who calls themselves a Romanian, is in fact a Romanian in their hearts, just like not everybody who says “Oh, Lord”, is a Christian.

A Romanian loves his Country, he loves his compatriots, he loves the place where God put him.

A Romanian has his roots in the Dacians, who were “the bravest and righteous from the Thracians”, that is why he will fight for the liberty of the people.

Let us remember how Freedom was earned, and let us not forget that, we as well are responsible for the way we defend our Country as well as the rights we have and which give us Freedom.

“Life in freedom or death!” shout all.

Fragment from the National Anthem of Romania

For those who made The Union, The Country and their Faith was even more important than their life. Life on Earth is temporary, anyway, the country remains as long as Earth remains, and Faith… Faith is eternal.

“Wake up, Romanian, from your sleep of death

Into which you have been sunk by barbaric tyrants

Now, or never, make a new fate for yourself,

To which even your cruel enemies will bow.”

Verse from the National Anthem

(Attention, “the barbaric tyrants” might be infiltrated among the Romanians, “wolves in sheep clothing”)


If you would like to receive all of the future posts right to your mailbox, make sure you subscribe by simply adding your e-mail address down below.

I would also like to invite you to leave a comment, as well as to visit my other social media pages, that you can find listed right here:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s