What I witnessed last night // Despre lucrul la care am fost martoră ieri noapte

Photo by eberhard grossgasteiger on Pexels.com | I do not own this photo

(Scroll down for English)

ROMÂNĂ:

Ieri noapte am ieșit afară pe terasă în jurul orei 1:30 a.m. și ceea ce mi-a fost dat să văd târziu în noapte, m-a marcat și m-a însuflețit nespus.

Era liniște în sat, se auzea câte un greier tomnatic care cânta în toiul nopții iar niște păsărele nocturne i se alăturau din când în când ca într-o orchestră, fiecare conform partiturii lui. Însă, printre aceste lucruri care pentru unii sunt obișnuite, pe cer se desfășura un alt spectacol. De unde eram eu, auzeam picături de ploaie căzând pe trotuare, iar, nu departe de satul meu, fulgere și tunete se abăteau asupra Pământului.

Îmi place să privesc fulgerele și să aștept nerăbdătoare tunetele care le urmează, mai ales atunci când sunt sub siguranța acoperișului casei, și, cu atât mai mult noaptea, în liniște și pace. Acestea erau blânde și se îngânau unele pe celelalte, dar, la momentul potrivit, un fulger măreț s-a arătat! Și nu, aceasta nu este o exagerare.

A fost unul dintre fulgerele care ni se arată rar nouă, muritorilor. Dintr-o dată apăruse o lumină nemaipomenită, atât de puternică și albă încât am închis automat ochii. Mi-a trecut prin minte că poate așa trăiește un om care este orb, într-o lumină veșnică, dar fără forme, fără nuanțe, iar apoi cade în întuneric.

Gândind în profunzime, după dispariția fulgerului, mi-am amintit cum Dumnezeu I-a spus lui Moise din vechime că nu va putea să Îi vadă fața, în urma cererii lui Moise, ci va putea doar să vadă spatele Lui, pentru că ochiul nostru, deși pentru oameni e cel mai performant obiectiv prin care se poate vedea pe Terra, pentru Cineva care este mai presus de acest Pământ, ochiul creat de El nu e îndeajuns aici, pentru că trupul nostru este încă țărână. Și asta până atunci când vom trece în altă formă, și vom primi alți ochi…

Desigur că, după un Fulger, urmează Tunetul. Și ce Tunet!

La un astfel de fulger orbitor, tunetul a fost asurzitor, atât de puternic și intens încât a cuprins întreaga cupolă a cerului! Datorită grandorii tunetului, nici măcar câinii nu au mai îndrăznit să latre după ce vibrațiile care au pătruns în adâncul inimii viețuitoarelor s-au diminuat.

A fost un moment măreț, după care mi-a luat ceva timp să îmi revin, dar am fost ajutată de greierul inocent, care, după ce toate au fost trecute, a început din nou să cânte.

Totuși, nu degeaba ne sunt lăsate asemenea momente.

Fulgerul poate să reprezinte momentul în care Îl vom vedea pe Dumnezeu față în față, iar Tunetul se aseamănă cu Judecata la care vom fi chemați, iar aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bun, fie rău. (Biblia)

Ochii noștri vor fi transformați și vor vedea lucruri pe care nu le-am mai văzut vreodată , iar urechile noastre vor vibra la auzul sentinței , sau a răsplății, după caz.

Iar, când totul se va termina, va începe o cântare… cântarea celor răscumpărați prin sângele unei jertfe sfinte, a unui Miel…

Și totul a început cu un Fulger. Iar Fulgerul poate da viață: în el se plămădește ființa, iar în bătaia tunetului se va naște fiul sau fiica fulgerului și a tunetului.

Oare ce sau cine este acestă nouă viață?


ENGLISH

Last night, I got out on the terrace at 1:30 a.m., and what I got to see at that late hour at night, affected me and inspired me deeply.

It was a quiet night in the village, only an autumnal cricket could be heard singing in the middle of the night accompanied by some nocturnal little birds at their own time like they would be in an orchestra and they would have a musical score. Though these things may seem ordinary to some, there was another show going on the sky. From where I was sitting, I could hear the raindrops falling on the sidewalk, yet, not far away from my village, flashes of lightning and thunders were coming down over the Earth.

I like to watch the lightning and wait impatiently for the thunder that follows it, especially when I’m under the safety of my roof, and even so during the peaceful and quiet night.

These ones were gentle and playful to one another, but at the right time, a bolt of magnificent lightning appeared! And no, this is not an exaggeration.

It was like one of those flashes of lightning that are rarely shown to us, mortals. Out of a sudden, a great light came down, so bright and white that I closed my eyes out of reflex. And it crossed my mind that maybe this is how a man who is blind might live, in eternal light, but without shapes and without shades of color, and then he falls into darkness.

Deepening in thought, after the lightning went out, I remembered how God told ancient Moses that he will not be able to see God’s face, after Moses’s request, but will only be allowed to see His back, because our eye, even though to humans is the most efficient lens that one could see with on Earth, for The One who is above this Earth, the eye made by Him is not enough here because our body is still only dust. And this will be until we will be changed into something else, and we will get new eyes…

Of course, after a Lightning, there comes a Thunder. And what a Thunder!

After a blinding Lightning, there was a deafening Thunder, so strong and intense that it overwhelmed the entire skydome! Because of the greatness of the thunder, not even dogs dared to bark after the vibrations that penetrated the deepness of the creatures’ hearts diminished.

It was a grand moment, and it took me a while to get back from it, but I was helped by the innocent cricket, who after all was gone and past, started to sing again.

Still, nothing is a coincidence of why these things were discovered to us.

The Lightning may represent the moment when we will see God face to face, and the Thunder may resemble the Judgement Day when God will judge us for everything we do, including every secret thing, whether good or bad. (Bible)

Our eyes will be transformed and we will see things that we never have seen before, and our ears will vibrate at the sound of the sentence, or the reward, as appropriate.

And, when all is gone and done, a song will start… the song of those who were redeemed by the blood of holy sacrifice, of a Lamb…

And it all started with a Lightning. And this Lightning may give life: it will knead the being and at the Thunder’s beat the son or daughter of the lightning and thunder will be confined.

I wonder what or who is this new life?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s