Nu renunța, dar renunță la control. // Don’t give up, but give up control.

(Scroll down for English)

Română

Sună ciudat titlul, nu-i așa?
Și mie îmi este greu, având o ușoară tendință de a deține controlul, de a păstra o ordine, de a-mi ocupa mereu timpul – lucruri care, în sinea lor, nu sunt rele, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe noi.

La momentul scrierii acestor cuvinte pe hârtie, este seara de Revelion dintre anii 2021 și 2022, 01.01.2022, aproximativ ora 05:20. Nu știu ce va aduce acest nou an, și e greu, uneori, să ai în față un viitor atât de necunoscut, mai ales pentru o persoană căreia îi place să aibă un program în față, să dețină astfel controlul asupra derulării timpului (de parcă asta era posibil și până acum).

Până în anul 2020, ne făceam atâtea planuri pe viitor, ajungând a ne plănui acțiunile până la peste 10 ani înainte, ca și cum toate lucrurile ar fi mers cum am vrea noi, ba încă ne încredeam în forțele noastre proprii, că, dacă muncim, sau facem cutare și cutare lucru, așa se va întâmpla. De parcă nu erau factori externi care să ne împiedice. Eram și noi ca și cei care se bizuiau pe caii și carăle lor. (vezi Psalmul 20:7, Biblia).

Astăzi, acum… nu știm ce se va întâmpla până la primăvară. Nu că nu ne-am putea face noi treburile, dar dacă ne-ar lăsa factorii externi, stăpânirile astea…
DAR, am uitat să ne bizuim pe Numele Domnului nostru!
Noi nu putem deține controlul absolut, dar putem să ne încredem în Cel care îl deține, în Cel care ne-a înfiiat și ne este Tată.

Nu-i ușor să renunți la control: cere smerenie, cere Credință, și mai cere Putere de sus, iar aceasta se obține prin Rugăciune. (și eu învăț încă)

Dacă vom face astfel, atunci nu prea contează ce va veni, deși trebuie să luptăm (și aici mă refer anume la lupta intelectuală, ideologică) pentru Adevăr, pentru Dreptate, pentru Viață – trebuie doar să continuăm să facem ceea ce este Bun și Curat înaintea lui Dumnezeu, iar El ne va fi alături la orice pas, indiferent de ceea ce se va întâmpla în jurul nostru.

Chiar dacă, poate, nu ne mai vine să facem ceva, trebuie să continuăm să trăim – frumos, ca în timpul zilei (Romani 13:13, Biblia) – pentru că, doar crezând (ceea ce nu e ușor, dar nu e nici greu, odată ce lăsăm mândria noastră, controlul nostru, eul nostru), atunci Însuși Creatorul nostru nu ne va lăsa, El a promis. Iar El nu a mințit vreodată, chiar dacă, uneori, răspunsul pe care l-am cerut ni s-a părut că a venit cu întârziere, El l-a trimis la timpul potrivit. Sau, poate, nu am primit răspunsul așteptat în încercările noastre, vom înțelege de ce când Îl vom întâlni într-o zi.
Iar Promisiunea Lui ne dă viață., pentru că în El este doar Adevăr.

* Rețeta zilelor de astăzi? Să trăim frumos, câte un timp de o zi.
Să avem speranță pentru viitor, deoarece, dacă îl iubim pe Dumnezeu, pe Tatăl nostru, va fi bine, într-un fel sau altul, chiar dacă uneori mai avem de suferit aici, să ajungem la casa cea din Ceruri, acolo e veșnicia. Iisus este Viața, de aceea trebuie să o iubim: avem un scop aici, fiecare din noi, mai mic sau mai mare – dacă într-o zi ai zâmbit din inimă unei persoane, poate ai salvat-o de la ceva rău.
Mergem mai departe, o zi la rând, dar știind că viitorul este al lui Dumnezeu, precum și trecutul, și prezentul. Ne facem planurile zilnice, dar și pe cele de mâine, și le încredințăm în Mâna lui Dumnezeu.

“Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, ci se înnoiesc în fiecare dimineață.” (Plângerile lui Ieremia 3:22-23, Biblia)

O scurtă Rugăciune:
Doamne, dă-mi, Te rog,
Credință astăzi,
Speranța pentru mâine,
și Dragoste întotdeauna.

Amin! Să ne ajute Dumnezeu!

* Gânduri din 4 Martie 2022.English

The title sounds weird, doesn’t it?
It is hard for me as well, tending to have control, to keep things in order, to keep myself busy – things that are not, themselves, bad, yet nothing should rule us.

I’m writing these thoughts down on New Year’s Eve, the night between the years 2021 and 2022, 01.01.2022, almost 05:20 a.m. I don’t know what this year might bring us, and it’s hard, sometimes, to face a future so unknown, especially for someone who likes to plan ahead, to have control over time (as if this was possible until now).

Until 2020, we used to make so many plans for the future, we even made plans 10 years ahead, as if all things would have worked the way we wanted them to, we even put our trust in our own strength, for if we work, or we do one thing or another, that is how it will happen.
As if there were no external factors to get in our way. We were just like those who trusted in their chariots or their horses. (see Psalm 20.7, the Bible)

Today, now… we don’t know what will happen ’till springtime. It’s not as if we couldn’t do our own work if only the external factors will allow us, these rulers…
BUT we forgot to rely on the Name of our Lord!
We cannot have full authority, but we can trust in the One who has it, the One who adopted us and is our Father.

It is not easy to give up control: it requires humbleness, it requires Faith, it also requires Strength from up above, and this is received through Prayer. (I am still learning as well)

If we’re going to act this way, then, it does not really matter what’s going to happen next, although we do have to fight (and I mean the intellectual, ideological fight) for Truth, for Righteousness, and for Life – we must continue doing what is Good and Pure in God’s eyes, and He will be next to us at every step of the way, whatever might happen around us.

Even though, maybe, we feel like doing nothing anymore, we must keep living – decently, as in the daytime (Romans 13:13, the Bible) – for, only by believing (which is not easy, yet it’s not hard, once we put aside our pride, our control, our self), then, our Creator, Himself, won’t leave us, He promised. And He never lied, even when the answer we asked for took longer to reach us, He sent it at the right time. Or maybe we still don’t have the answer we wanted to our troubles, we’ll understand why when we’ll meet Him one day.
Yet, His promise gives us life, because, in Him, there is only Truth.

* The recipe for these days? Let us live beautifully, one day at a time.
Let us have hope for the future, for, if we love God, our Father, it will be alright, one way or another, even if we’ll have to suffer here, let us get to our house in Heaven, there is the eternity. Jesus is the Life, that is why we must love it: we have a purpose here, each and every one of us, a smaller or a bigger one – if one day you just smiled at someone, you might have saved him/her from something bad.
Let us move forward, one day at a time, but knowing that the future is in God’s hands, as well as the past, and the present. We make our daily plans, and the ones for tomorrow, and we trust them in God’s hands.

“The steadfast love of the Lord never ceases; it is new every morning.” (Lamentations 3:22-23, the Bible)

A short prayer:
Lord, please, give me:
Faith today,
Hope for tomorrow,
And Love always.

Amen! So help us God!

* Thoughts from March 4th, 2022.

2 comments

  1. Să înțeleg că ai venit cu motivaționalul de week-end, nu ? 😇
    Și încă unul prin care ne trimiți cu gândul la Dumnezeu, Sigurul care deține controlul asupra tuturor lucrurilor.
    Îți mulțumesc mult pentru aceste gânduri !
    Seară frumoasă îți doresc ! 🙏🤗

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s