Cu Domnul spre Golgota, de Traian Dorz // With The Lord to Calvary |Lyrics

(Scroll down for English)


Română

”Joi...
și plânge vântu-n frunza de măslin cu umbra deasă
e așa de tristă-acuma noaptea asta dureroasă!
O povară făr-de-margini parcă-apasă toate cele
trist suspină râul Chedron
plâns înlăcrimat sub stele...
În grădină sub cupole de măslin și palmier,
în genunchi, cu ochii-n lacrimi stă Iisus privind la cer:
<<Tată, dacă-i cu putință depărtează-Mi suferința
totuși nu cum vreau Eu fie, ci precum ai Tu voința>>...

Și-n sudoarea cea de sânge rugăciunea i se curmă
ah, e greu păcatul lumii, cu mii de ani în urmă
și cu mii de ani 'nainte, marea vină-a omenirii
cere-ntreagă-acuma prețul mare-al Jertfei ispășirii.

Lacrimi și sudori de sânge
multe se preling la vale
câte nu răscumpără-astăzi plânsul suferinței Sale!
Ucenicii dorm sărmanii, L-au uitat pe-nvățătorul
iar prin noapte,
cu tâlharii,
vine Iuda vânzătorul.

Vineri...
zori de zi... și-aceia ce-I strigaseră <<Osana>>
Îl loveau acum cu pumnii la Caiafa și la Ana
Farisei, soldații, gloata: și din față și din spate
Îi cer moartea-n gura mare: <<Răstignește-ni-L Pilate!>>

Soare, arșiță... și Crucea se împlântă-adânc în umăr - 
este greu păcatul lumii, fărdelegea fără număr.
Te cutremuri: tras de funii, prin loviri,
cu crucea-n spate
Dumnezeu ridică-osânda omenirii vinovate.

Miez de zi... Golgota geme azi sub cea mai grea povară
răcnet răgușit de ură - 
două cruci se ridicară
cuie,
funii,
scări,
și-ntr-una tot mai greu ciocanul pică - 
între doi tâlhari pe culme, altă cruce se ridică.

La picioare ucenicul și cu mama plâng de jale,
undeva, legat de-o creangă, Iuda spânzură la vale...
cerul se îmbracă-n noapte
totul prinde să-nfioare...
Pe Golgota cu tâlharii Dumnezeu pe Cruce moare.

Sâmbătă...
și norii-n fulger gem pe vârful Căpățânii
spre mormântul trist se-ndreaptă arhireii
și bătrânii..
și pecețile pe piatră le aștern cu-ngrijorare
poate-acuma o să aibă, în sfârșit, o sărbătoare!

Ucenicii-n deznădejde plâng cu greu îndurerarea
mai amar ca toți își plânge încă Petru lepădarea.

La mormânt de două laturi stau de strajă păzitorii
prin cetate fără grijă chefuiesc răstignitorii
fericindu-se căci iată e-n mormânt <<Răsculătorul>>
La Caiafa-n veselie și în cântec e Soborul
Inima li-e mulțumită, împlinită li-e plăcerea
- Numai ceva tainic spune: se apropie-nvierea! 

...Este noapte încă... cerul e senin și plin de stele
Petru undeva mai plânge amărât cu lacrimi grele...
la mormânt glumesc soldații,
luna scapătă spre mare,
Dar deodată-un fulger cade,
flăcări tot văzduhul pare
și-mbrăcat în foc de soare
un arhanghel se coboară
zbor pecețile-ntr-o parte,
piatra-n altă parte zboară - 
ca trăsniți cad păzitorii tremurând pierduți de frică:
- cu Iisus Biruitorul viața nouă se ridică!

E mormântul gol, căci Domnul înviat-a cu mărire
ne-a schimbat întunecimea pe vecie-n strălucire,
A-nviat Mântuitorul pus alăturea cu furii
s-a-mplinit în clipa asta, taina scriselor Scripturii.
Fost-a judecat de lume, 
Cruce grea I-au dat să poarte,
cuie I-au bătut în palme,
omorâtu-L-au cu moarte,
pus-au lespede deasupra, pusu-I-au peceți în cale, - 
însă n-au putut s-oprească slava învierii Sale.

Câți nu s-au luptat de-atuncea 
să-L îngroape sub vreo glie
și pecețile să-I pună iar deasupra, pe vecie?
- Însă chiar de-a fost pe Cruce
și-apoi pus sub piatră rece, 
chiar de-au început călăii plini de fală a petrece,
- când ei nici gândeau
atuncea au rămas cu toți de-ocară:
de sub lespezi Răstignitul a-nviat ieșind afară.

Au fost mulți și fi-vor încă cei ce să-L omoare cată,
dar închis să-L țină nimeni n-o să poată niciodată,
că nu-i om
și nici putere să-L îngroape pe vecie
El, Iisus Biruitorul,
biruie în veci și-nvie.”

Lyrics: Traian Dorz
Music: Poliana Raisa

Dacă vrei să primești toate viitoarele postări direct pe mailul tău, poți să te abonezi mai jos, doar introducându-ți adresa de e-mail.

De asemenea, te invit să lași un comentariu, precum și să vizitezi paginile mele de pe rețelele de socializare, pe care le găsești mai jos.


English

With the Lord to Calvary
Thursday…
and the wind cries out the thick-shaded’s olive leaf
so sad is now this painful night!
An edgeless burden seems to cover all
saddened sighs the river Chedron
cried out weeping under the stars…
In the garden under olive and palm trees domes,
on His knees, with tearing eyes sits Jesus looking up:
<<Father, if it’s possible take away My suffering
Nevertheless not My will, but Yours be done>>…

And in His sweat of blood, His prayer ends
oh, how heavy the earth’s sin, with thousands of years behind
and thousands of years ahead, the great faults of humanity
asks now the full price of the atonement’s Sacrifice.

Tears and sweat of blood
much trickles downhill
what doesn’t redeem today the cry of His suffering!
The poor disciples sleep, they have forgotten their master
and through the night,
with the thieves,
comes Judas the traitor.

Friday…
breaking dawn… and those who have shouted <<Hosanna>>
Were hitting Him now with punches from Caiaphas to Anna.
Pharisees, soldiers, mobs: from behind and front
Ask for death loudly: <<Crucify Him Pilate!>>

Sun, heat… and the Cross implants deep in the shoulder -
how heavy’s the sin of the world, endless transgressions.
You shiver: pulled by ropes, through beatings, 
wearing His cross
God lifts the condemnation of the guilty humanity.

Mid-day… The Calvary groans today under the heaviest burden
rage hoarse by hatred -
two crosses rise
nails,
ropes,
stairs,
and in one is heavier still the hammer -
between two thieves, another cross rises.

At the feet, the disciple and the mother are wailing,
somewhere, tied to a branch, Judas is hanging…
the sky dresses as night
everything starts thrilling…
On Calvary with the thieves God is dying on the Cross.

Saturday…
and the lightning clouds are groaning on the top of the Skull Hill
to the sad grave the bishop and the elders are heading…
and the seals on the rock they’re laying out concerned
maybe now they’ll have, at last, a celebration!

The disciples in despair heavily cry their desolation
bitter than all is Peter crying his denial.

At the grave on two sides the guardians are watching
through the city careless are feasting the crucifiers
enjoying that in the grave lays the <<Upriser>>
The synod sings and cheers at Caiaphas
Their heart is pleased, fulfilled is their liking
-Yet something secret says: the resurrection is coming!

…Is night still… the sky is clear and full of stars
Somewhere Peter cries yet bitterly with heavy tears…
At the tomb the soldiers are joking
the moon shines toward the sea,
But suddenly lightning falls,
flames cover all the air
and dressed in sun fire
an archangel comes down
the seals flew one way,
the stone the other way -
as crazy are falling the guards shivering lost in fear:
-with Jesus the Victorious a new life rises!

The tomb is empty, for the Lord is risen with glory
He turned our darkness into brightness forever.
The Saviour is risen put aside with anger
on this day was fulfilled, the secret of the Scriptures.
He was judged by the world,
Heavy cross to wear,
nails were pierced in his hands,
they killed Him with death,
they sat a stone above, they sealed the seals, -
but they couldn’t stop the glory of His Resurrection.

How many have not fought since then
to bury Him under some earth
and the seals to put above, forever, again?
-Yet even on the Cross
and then under cold stone,
even very proudly the executioners enjoyed,
-when they least expected
then they all fell to reproaches:
from under seals, the Crucified was Resurrected to light.

Many were and still will be who are wishing to kill Him still,
But locked away no one will be able to keep Him ever, 
for there’s no man
and no power to bury Him forever
He, Jesus the Victorious, 
is overcoming and rising again forever.

Lyrics: Traian Dorz
English Translation: Poliana Raisa
Music: Poliana Raisa

If you would like to receive all of the future posts right to your mailbox, make sure you subscribe by simply adding your e-mail address down below.

I would also like to invite you to leave a comment, as well as to visit my other social media pages, which you can find listed right here:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s